การประชุมวิชาการประจำปี กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559
เนื่องในโอกาส 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

พาสังคมไทยไปให้ถึง:
ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


08.30 – 08.45 น.
ลงทะเบียน

08.45 – 08.50 น.
กล่าวรายงานการจัดงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

08.50 – 09.00 น.
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.00 – 09.45 น.
ปาฐกถา
‘ขวานฟ้า’: ว่าด้วยการเมืองแห่งการตั้งชื่อ
(‘Celestial Axe’: On the politics of naming)

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คณะรัฐศาสตร์

09.45 – 10.30 น.
ปาฐกถา
จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน: หวังได้แค่ไหน?
ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
คณะเศรษฐศาสตร์

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.30 น.
เสวนา
พาสังคมไทยไปให้ถึง: คุณภาพแห่งชีวิต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

ดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.30 – 15.15 น.
เสวนา
พาสังคมไทยไปให้ถึง: สุนทรีย์แห่งชีวิต

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
 • อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์
 • อาจารย์ ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.รัตนา แซ่เล้า

15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 17.15 น.
เสวนา
พาสังคมไทยไปให้ถึง: ความเท่าเทียมแห่งชีวิต

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
 • อาจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์

17.15 – 17.30 น.
กล่าวสรุปการสัมมนา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ