เค้าโครงการบรรยายวิชา 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เค้าโครงการบรรยายวิชา 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา ภาคการศึกษา 1/2555
คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บรรยาย อาจารย์ สลิสา ยุกตะนันทน์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Download (PDF, 102KB)