รายนามคณะกรรมการสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงพล อินทร์จันทร์

คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร

อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

อาจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี

อาจารย์ แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

อาจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

นายกสมาคม

อุปนายก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

กรรมการและนายทะเบียน

กรรมการและปฏิคม

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ