วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

JSA 32 2 front cover

ภาพปก: สันต์ สุวัจฉราภินันท์


Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

โลก คน ไข้

บรรณาธิการแถลง [pdf]
พรทิพย์ เนติภารัตนกุล


บทความ

‘ทำไมจึงท้อง’ คำถามที่หนู…ไม่อยากตอบ:
ว่าด้วยประสบการณ์การคุมกำเนิด
จากมุมมองของวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน
[pdf]
วาทินีย์ วิชัยยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปรปรวนบารัง ชลองโตนเล: ประสบการณ์การคลอด
ของเมียฝรั่งชาวกัมพูชากับการปะทะกันของวัฒนธรรม
[pdf]
บุษบงก์ วิเศษพลชัย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแพทย์พื้นบ้านกับการเยียวยารักษา “ความบ้า”
ในสังคมไทยภาคเหนือ
[pdf]
ณัฐยา สมวะเวียง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วาทกรรมของโรคจิตเวชในประเทศไทย
และกระบวนการตีตรากล่าวโทษ
[pdf]
ชนกานต์ ชัชวาลา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“ความปรารถนาแบบจิตเภท”
กับการปฏิวัติจิตไร้สำนึกทางสังคมการเมือง
[pdf]
ธนศักดิ์ สายจำปา
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คอลัมน์ประจำ

เก็บตกจากงานสัมมนา
แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน [pdf]
สุมนมาลย์ สิงหะ
นักวิจัยประจำสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

เลียบเลาะห้องเรียน
ตัวตน ‘คนพิการ’: การต่อสู้ คัดค้านความพิการทางสังคม [pdf]
ปริญญา สมบุญยิ่ง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2555
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริทัศน์หนังสือ
มานุษยวิทยาว่าด้วยระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม เสรีนิยมใหม่
และภาวะขัดข้องของระบบคุณค่าเชิงศีลธรรม (moral breakdown)[pdf]
ประชาธิป กะทา
Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์