บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษกิจ-สังคมดิจิทัล: ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?

    CCSCS-NBTC-watch-digital-law

    ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

    ขอเชิญร่วมงานเสวนาหัวข้อ

    บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษกิจ-สังคมดิจิทัล:
    ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?

    วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น.

    ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

    ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

    กำหนดการ
    13.00-13.30 น. ลงทะเบียน

    13.30-13.50 น.
    “ถอดประสบการณ์ต่างประเทศ: บทบาทขององค์กรอิสระด้านการสื่อสาร ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
    โดย อาจารย์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    นักวิจัยประจำโครงการ NBTC Policy Watch

    14.00-15.30 น.
    “บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล: ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?”
    โดย นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา || กสทช.
    ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ || ทีดีอาร์ไอ
    ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ || สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
    สฤณี อาชวานันทกุล || เครือข่ายพลเมืองเน็ต
    ดำเนินรายการโดย อาจารย์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

    15.30-16.00 น.
    ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น