บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษกิจ-สังคมดิจิทัล: ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?

  CCSCS-NBTC-watch-digital-law

  ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ขอเชิญร่วมงานเสวนาหัวข้อ

  บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษกิจ-สังคมดิจิทัล:
  ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?

  วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น.

  ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  กำหนดการ
  13.00-13.30 น. ลงทะเบียน

  13.30-13.50 น.
  “ถอดประสบการณ์ต่างประเทศ: บทบาทขององค์กรอิสระด้านการสื่อสาร ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
  โดย อาจารย์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นักวิจัยประจำโครงการ NBTC Policy Watch

  14.00-15.30 น.
  “บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล: ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?”
  โดย นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา || กสทช.
  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ || ทีดีอาร์ไอ
  ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ || สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
  สฤณี อาชวานันทกุล || เครือข่ายพลเมืองเน็ต
  ดำเนินรายการโดย อาจารย์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

  15.30-16.00 น.
  ถาม-ตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความเห็น