วิวาทะมานุษยวิทยา: วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา
วิวาทะมานุษยวิทยา: วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา
ยุกติ มุกดาวิจิตร (2564)

จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์

สั่งซื้อหนังสือได้ ที่นี่

แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาต่างๆ ไม่เคยเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆ หรือกำเนิดมาจากเพียงแค่การพยายามทำความเข้าใจหรืออธิบายปรากฏการณ์ หากแต่ยังเกิดมาบนข้อถกเถียง ข้อถกเถียงเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาชั่วข้ามคืน แต่ค่อยๆ สั่งสมและพัฒนาไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา กลายเป็นกระแสธารความคิดขึ้นมาอย่างชัดเจนด้วยผลงานและการถกเถียงของนักวิชาการและผลงานจำนวนมาก ในระยะ 30 กว่าปีที่ผ่านมา ผมสร้างข้อถกเถียงทางทฤษฎีผ่านการเขียนถึง การวิเคราะห์ การสร้างความหมาย “เชิงทฤษฎีและวิธีวิทยา” ให้กับผลงานวิชาการของนักวิชาการทั้งไทยและเทศจำนวนหนึ่ง บทความ 10 ชิ้นที่เลือกมารวมพิมพ์ในหนังสือนี้ บ้างก็เป็นบทสนทนา บ้างก็ถึงกับเป็นวิวาทะ บ้างก็เป็นการสร้างข้อถกเถียงเชื่อมโยงประเด็นศึกษาในประเทศหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกับโลกวิชาการสากล