บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2556

ในปีการศึกษา 2556 มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวม 6 คน มีผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาสังคมวิทยา 2 หัวข้อ สาขาวิชามานุษยวิทยา 4 หัวข้อ ได้แก่

สาขาวิชาสังคมวิทยา

วัฒนธรรมการใช้รถไฟฟ้าเเละกลยุทธ์การกระทำของผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส โดย นางสาวทิฆัมพร สิงโตมาศ
ประสบการณ์การพนัน: กรณีศึกษาผู้เล่นโป๊กเกอร์ โดย นายวิรุฬ วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์

สาขาวิชามานุษยวิทยา

การผลิตวัฒนธรรมของสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก โดย นายบุญชัย แซ่เงี้ยว
ลิง กับ คน: ไพรเมทวิทยาเชิงชาติพันธุ์ของลิงเเสม (Macaca fascicularis) ณ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดย นายเวธัส โพธารามิก
ชีวิตในบ้าน “กึ่งวิถีชาย”: นิยามสถาบันกับชีวิตใต้ตารางของสมาชิก โดย นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน
วัฒนธรรมการทำสวนกระวานของชาวชอง โดย นางสาวอมราภรณ์ จริงจิตร

อ่านบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งหมดได้ ที่นี่

Download (PDF, Unknown)