การนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

social-justice-index-prelim-report
ใบปิด: ดีไซน์

ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/7QQ9Ny9K3w

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ
การนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น

โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

โดยความสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย (research cluster)
กองทุนสนับสนุนการวิจัยระดับคณะ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 1 อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ pdf

9.30-9.45น.
ลงทะเบียน

9.50-9.55น.
กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.55-10.00น.
กล่าวนำความเป็นมาของโครงการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ที่ปรึกษาโครงการวิจัย)

10.00-11.00น.

รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ อรอุมา เตพละกุล(นักวิจัย)
อาจารย์ ดร.จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล(นักวิจัย)
นายธีระพงษ์ วงษ์นา (ผู้ช่วยนักวิจัย)
นายปราโมทย์ พันธ์สะอาด (ผู้ช่วยนักวิจัย)

11.00-11.30น.

ให้ความเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาและลำปาง
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมานุษยวิทยาและการจัดทำดัชนี)

อาจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระเบียบวิธีวิจัยและการจัดทำดัชนี)

11.30-11.45น. ถาม-ตอบ

11.45-11.55น.
กล่าวสรุป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ที่ปรึกษาโครงการวิจัย)

11.55-12.00น.
กล่าวปิดงาน
ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์