การจดทะเบียนและการแจ้งความจำนงขอโควตาจดทะเบียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำภาคการศึกษา 2/2558

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดให้นักศึกษาจดทะเบียนรายวิชาและแจ้งความจำนงขอโควตาจดทะเบียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติ)

นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสามารถยื่นความจำนงขอโควตาจดทะเบียนรายวิชาที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติ) โดยการกรอกแบบฟอร์มได้ตามกำหนดการของแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษารหัสปีการศึกษา 52-55
  สามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นความจำนงได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-17.30 น.
 2. นักศึกษารหัสปีการศึกษา 56
  สามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นความจำนงได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-17.30 น.
 3. นักศึกษารหัสปีการศึกษา 57
  สามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นความจำนงได้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-17.30 น.

ข้อมูลรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติ) ที่จำกัดจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน

รังสิต

 • AN310 ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา (7800/01) พุธ 09.30-12.30 น. (จำนวนรับ 50 คน)
 • AN336 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (9000/01) พุธ 13.30-16.30 น. (จำนวนรับ 40 คน)
 • AN420 โลกาภิวัตน์กับสังคมข้ามพรมแดน (3200/01) พฤหัสบดี 09.30-12.30 น. (จำนวนรับ 40 คน)
 • AN421 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (7800/01) พุธ 09.30-12.30 น. (จำนวนรับ 40 คน)
 • AN424 มานุษยวิทยาเมือง (2300/01) อังคาร 09.30-12.30 น. (จำนวนรับ 40 คน)
 • SA312 การวิจัยเชิงคุณภาพ (8200/01) จันทร์ 13.30-16.30 น. (จำนวนรับ 50 คน)
 • SA312 การวิจัยเชิงคุณภาพ (8200/02) จันทร์ 13.30-16.30 น. (จำนวนรับ 50 คน)
 • SO216 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมวิทยา (4500/01) อังคาร 13.30-16.30 น.
 • SO240 การจัดระเบียบทางสังคม (3200/01) พฤหัสบดี 09.30-12.30 น. (จำนวนรับ 40 คน)
 • SO310 การวิจัยเชิงปริมาณ (9000/01) พุธ 13.30-16.30 น. (จำนวนรับ 50 คน)
 • SO401 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (0800/01) พุธ, ศุกร์ 11.00-12.30 น. (จำนวนรับ 50 คน)

ท่าพระจันทร์

 • AN328 มานุษยวิทยานิเวศ (3200/01) พฤหัสบดี 09.30-12.30 น. (จำนวนรับ 30 คน)

ฝ่ายบริการการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะติดประกาศผลการขอโควตาที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558


รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

สามารถกรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนรายวิชาบังคับและและแจ้งความจำนงขอโควตาจดทะเบียนรายวิชาบังคับและวิชาศึกษาทั่วไป ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 17.30 น.

นักศึกษารหัสปีการศึกษา 57 (ชั้นปีที่ 2)

 • รายวิชาที่ไม่จำกัดจำนวนรับนักศึกษาลงทะเบียน สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 17.30 น.
 • รายวิชาที่จำกัดจำนวนรับนักศึกษาลงทะเบียน สามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นความจำนงได้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-17.30 น.

นักศึกษารหัสปีการศึกษา 56 (ชั้นปีที่ 3)

 • รายวิชาที่ไม่จำกัดจำนวนรับนักศึกษาลงทะเบียน สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 17.30 น.
 • รายวิชาที่จำกัดจำนวนรับนักศึกษาลงทะเบียน สามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นความจำนงได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-17.30 น.

นักศึกษารหัสปีการศึกษา 52-55 (ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป)

 • รายวิชาที่ไม่จำกัดจำนวนรับนักศึกษาลงทะเบียน สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 17.30 น.
 • รายวิชาที่จำกัดจำนวนรับนักศึกษาลงทะเบียน สามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นความจำนงได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-17.30 น.

ข้อมูลรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) ที่จำกัดจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน

วิชาบังคับ

 • SA110 การอ่านและการเขียนสำหรับนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (730001) วันพฤหัสบดี 9.30-12.30 น. (จำนวนรับ 55 คน)
 • SA110 การอ่านและการเขียนสำหรับนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (730002) วันพฤหัสบดี 9.30-12.30 น. (จำนวนรับ 54 คน)
 • SO312 หลักการวิจัยเชิงปริมาณ (730001) พุธ 13.30-16.30 น. (จำนวนรับ 55 คน)
 • SO313 หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (730001) ศุกร์ 9.30-12.30 น. (จำนวนรับ 55 คน)

วิชาเลือกในคณะ

 • AN321 (ม.346) การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม (730001) ศุกร์ 13.30-16.30 น. (จำนวนรับ 60 คน)
 • AN421 (ม.347) วัฒนธรรมการท่องเที่ยว (730001) อังคาร 9.30-12.30 น. (จำนวนรับ 50 คน)
 • SO455 การวิเคราะห์ข้อปัญหาสังคมเชิงสังคมวิทยา (730001) อังคาร 9.30-12.30 น. (จำนวนรับ 50 คน)

ฝ่ายบริการการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะติดประกาศผลการขอโควตาที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558