ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2552

 1. การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2547) ภาคภาษาไทย 4 ปีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ โดย อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
 2. โครงการศึกษาวิจัยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบในการสร้างชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.ดร.รัตนา โตสกุล
 3. Isan : Regionalism in Northeastern Thailand (งานแปล แนวคิดท้องถิ่นภาคอีสานนิยมในประเทศไทย) โดย อ.ดร.รัตนา โตสกุล
 4. การเมืองวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ โดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์
 5. โครงการ จัดทำเอกสารวิชาการเรื่องคู่มือการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดย อ.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร,อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์,อ.กนกรัตน์ กิตติวัวัฒน์,อ.ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์ และอ.อรอุมา เตพละกุล
 6. สังเคราะห์งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาในรอบ 3 ทศวรรษ: เรื่องคุณภาพชี้วัดและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์
 7. โครงการพัฒนา Civil Socirty Index และ Social Capital Index เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดย รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
 8. โครงการบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด สำหรับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ โดย อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
 9. วิเคราะห์จุดคานงัดของประเทศไทยเพื่อฝ่าวิกฤติสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ซับซ้อน โดย รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ และ รศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
 10. วิถีชีวิตริมฝั่งคลองดำเนินสะดวก: กรณีศึกษาผู้อยู่อาศัยในชุมชนตลาดใหม่ศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย ผศ.จิราภา วรเสียงสุข
 11. ผองมนุษย์ล้วนเป็นพี่น้องกัน และวัฒนธรรมร่วมกันของมนุษย์และความงามของวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดย อ.ธีรยุทธ บุญมี