ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2551

 1. “คนไทย” อัตลักษณ์ทางเลือก: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยมุสลิม ไทยพุทธ และไทยพลัดถิ่น บ้านนาพรุ จังหวัดระนอง โดย อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์
 2. The Mekong Tradition Bearers at the 2007 Festival of American Folklife โดย อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล
 3. ภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดย อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
 4. ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของกกต. จังหวัดสุพรรณบุรี โดย อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
 5. ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับจังหวัด โดย อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
 6. โครงการศึกษาวิจัยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบในการสร้างชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาพ โดย อ.ดร.รัตนา โตสกุล
 7. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับความคิดเรื่องการต่อต้าน โดย อ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
 8. โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลเรื่องนักมานุษยวิทยาและสถาบันทางมานุษยวิทยา โดย อ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
 9. แบบแผนและแนวโน้มของการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้กองทุนประกันสังคม โดย อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
 10. โครงการบูรณาการจัดเก็บตัวชี้วัดเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาตนเองและสังคมที่มีคุณภาพ โดย อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
 11. เรื่องการศึกษาภาพจิตรกรรมพุทธศาสนาปลายสมัยพุกาม ณ โบราณสถานกลุ่มมินนานก เมืองพุกาม และความสัมพันธ์กับจิตรกรรมไทยระยะแรก โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ