ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2550

 1. การศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ไทที่พูดภาษาตระกูลไทสาขาเหนือและสาขากลางในประเทศเวียดนาม โดย อ.พิเชฐ สายพันธ์
 2. The Mekong Tradition Bearers at the Festival of American Folklike โดย อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล
 3. ภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดย อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
 4. คนไทย:อัตลักษณ์ทางเลือก โดย อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์
 5. ศึกษาธรรมภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของ กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี โดย อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัตน์
 6. ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด โดย อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัตน์
 7. ความสัมพันธ์ของอำนาจท้องถิ่นและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นภายหลังการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในประเทศไทย โดย ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
 8. กระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 โดย ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
 9. โครงการพัฒนา Cival Society Index และ Social Capital Index เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดย ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
 10. การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและการพัฒนา ศึกษากรณีภาคกลาง โดย อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัตน์
 11. นิติกรรมอำพราง กรณีวิเคราะห์คำวินิจฉัยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 โดย รศ.ดร.วรพล พรหมิกบุตร
 12. ข้อมูลในเอกสารจีนโบราณว่าด้วยระบบการปกครองชนกลุ่มน้อยชายแดนและเจ้าถิ่นคนไตในภาคหรดี ของอาณาจักรจีน โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ศ.ดร.ยรรยง จิระนคร