ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2549

  1. รูปแบบครอบครัวทางเลือกในสังคมสมัยใหม่ : กรณีศึกษา “การอยู่เป็นโสด” โดย ผศ.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
  2. กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์ โดย รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์, ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
  3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบภูเขาทอง โดย ผศ.จิราภา วรเสียงสุข และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
  4. การประเมินผลโครงการบ้านมั่นคงเชิงคุณภาพ โดย อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
  5. การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯและปริมณฑล เรื่องวัฒนธรรมกับการพัฒนา โดย อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
  6. วาทกรรมวัฒนธรรม : สื่อศิลป์,ท้องถิ่น,อัตลักษณ์ โดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ และอ.จันทนี เจริญศรี
  7. โครงการวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่พูดภาษาตระกูลไทสาขากลางและเหนือในประเทศเวียดนาม โดย อ.พิเชฐ สายพันธ์
  8. “คนไทย” อัตลักษณ์ทางเลือก : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยมุสลิม ไทยพุทธ และไทยพลัดถิ่น บ้านนาพรุ จ.ระนอง โดย อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์