ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2548

โครงการวิจัย

ผู้วิจัย


โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการดำเนินการด้านวินัยเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
และมอบอำนาจ และวางระบบดำเนินการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์วัฒนธรรมวัยรุ่น: แบบแผนการใช้เวลาว่างในบริบทของสังคมบริโภค
อ.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ อ.จันทนี เจริญศรีโครงการประเมินผลโครงสร้างพันธมิตรการสร้างสุขภาพจังหวัดกระบี่
อ.ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์กระบวนการเรียนรู้ของสมัชชาสุขภาพกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก (ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี)
อ.ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์ และ กุลภา วจนสาระการวิจัยประเมินผล “Strengthening the Role of Community and Civil Society
in Tacking Trafficking of Women and Children”
Marie Segrave (Monash University, Australia)
Wilasinee Pananakornsab
The Foundation For Womenการศึกษาองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคในต่างประเทศ
อ.ณัฐจรี สุวรรณภัฏปัญหา อุปสรรค และทางออกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรเอกชนในประเทศไทย
ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรม
ในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการทำแท้งในสังคมไทย
อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์