นิติ ภวัครพันธุ์

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

Slow Anthropology: Negotiating Difference in Southeast Asia

โดย Hjorleifur Jonsson (Arizona State University วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิชาการ เข้านอกออกใน อุษาคเนย์ ครั้งที่ 1

ทำไมยังอ่านงาน Geertz กันอยู่

งานของเกียร์ทซดึงความเป็นมนุษย์ในมิติของการอยู่กับชุดความหมาย อารมณ์ ศิลปะออกมา แล้วนำมาเชื่อมโยงสังคม วัฒนธรรม ขยับสังคมศาสตร์ให้ค่อนไปในทางมนุษยศาสตร์มากขึ้น ทำให้ต้องเข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์ด้วยวิธีการทางศิลปะและวรรณกรรมมากขึ้น และยกระดับการถกเถียงเพื่อเข้าใจความหมายทางสังคมไปสู่การถกเถียงทางปรัชญามากขึ้น