annual report

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

รายงานประจำปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559-2560

ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 เป็นรอยต่อหรือช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญอีกช่วงของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายงานประจำปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557-2558

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมงคลสำหรับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพราะเป็นปีที่คณะก่อตั้งมาได้ครบ 50 ปี นับเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะแรกและเพียงคณะเดียวในประเทศไทยมาจนกระทั่งบัดนี้