course

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

เค้าโครงการบรรยายวิชา 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เค้าโครงการบรรยายวิชา 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา ภาคการศึกษา 1/2555
คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บรรยาย อ.สลิสา ยุกตะนันทน์ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

เค้าโครงการบรรยายวิชา สว.343 สังคมวิทยาการเมือง ภาค 1/2555

เค้าโครงการบรรยายวิชา สว.343 สังคมวิทยาการเมือง ภาคการศึกษา 1/2555
ผู้บรรยาย อาจารย์ สลิสา ยุกตะนันทน์