ekasit

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สถาบันคลุมสมอง: กายวิภาคการเมืองของทีดีอาร์ไอ

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี เขียน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์

No Man’s Land: ธรรม-ชาติ: เสวนาวิชาการในวาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 กุมภาพันธ์ 2563 | 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์