No Man’s Land: ธรรม-ชาติ: เสวนาวิชาการในวาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบปิด: สรัช สินธุประมา
ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการในวาระครบรอบ 55 ปี
การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


No Man’s Land: ธรรม-ชาติ

15 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

 • ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ
  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครรภ์ของชาติ: ร่างกาย เพศวิถึ กับการเมือง
ว่าด้วยการผลิตซ้ำในสังคมไทย

 • รองศาสตราจารย์ ดร​.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จะทำเพื่อชาติอย่างไร ในเมื่อชาติไม่เป็นธรรม

 • รองศาสตราจารย์ ดร​.อนุสรณ์ อุณโณ
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ติดตามข่าวสารกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ที่นี่