pattana

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

อาลัยนักมานุษยวิทยาไทยในต่างแดน

ดร.อนุสรณ์ อุณโณ เขียนถึง ดร. พัฒนา กิติอาษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556