ผลงานตีพิมพ์

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ผับเพื่อชีวิต: กระบวนการแปรรูปเพลงเพื่อชีวิตในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

บทคัดย่อของบทความโดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ ตีพิมพ์ใน วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) ฉบับ สินค้า วัฒนธรรม พรมแดน: การเดินทางข้ามพื้นที่และกรอบจารีต

A new extraterritoriality? Aquaculture certification, sovereignty, and empire

บทความโดย Peter Vandergeest and Anusorn Unno ตีพิมพ์ในวารสาร Political Geography

ความเหลื่อมล้ำแนวราบ: ต้นกำเนิดความรุนแรง

ฟรานเซส สจ๊วร์ต เขียน || เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ แปล || สายพิณ ศุพุทธมงคล บรรณาธิการแปล

จะไปให้ไกลทำไมกัน: ข้อเขียน และ การเดินทาง ว่าด้วยความห่าง-ใกล้

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์: “ผมคิดว่า…บางทีนักเดินทางที่ทำตัวเป็นนักมานุษยวิทยา น่าจะมีความสุขกว่าพวกนักมานุษยวิทยาที่แฝงตัวมาในคราบของนักท่องเที่ยวก็เป็นได้”

ท่องแดนอาเซียน

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์: “คนที่เรียนรู้ผู้อื่น เคารพผู้อื่น มองเห็นความแปลกแตกต่าง ว่าเป็นความหลากหลาย ย่อมสั่งสมความมั่งคั่งให้กับตนเองในท้ายที่สุด และผมคิดว่าเราอาจเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเล่มนี้”

Ritualizing Identity-Based Political Movement: challenging Thailand’s political legitimacy through blood-sacrificing rituals

บทความ “Ritualizing Identity-Based Political Movement: challenging Thailand’s political legitimacy through blood-sacrificing rituals” โดย อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์

Language Ideologies of Ethnic Orthography in a Multilingual State: the case of ethnic Thai orthographies in Vietnam

บทความ “Language Ideologies of Ethnic Orthography in a Multilingual State: the case of ethnic Thai orthographies in Vietnam.” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

นักมานุษยวิทยา กับ การเดินทาง และ เรื่องเล่าของเขา

บทนำหนังสือ A View From Afar ไกลดวงตา ใกล้ใจ โดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ วิวัฒน์ พันธุ์วุฒิยานนท์

กึ่งศตวรรษหนังสือชุด “แผ่นดินของเรา” ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

บทความ กึ่งศตวรรษหนังสือชุด “แผ่นดินของเรา” ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส โดย อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

abstract: Ritualizing Identity-Based Political Movement

บทคัดย่อ: การท้าทายอำนาจรัฐผ่านพิธีกรรมสละเลือดของคนเสื้อแดง โดย อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์