SO 422

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การบรรยายพิเศษ สำนักโพลล์กับการทำโพลล์ในประเทศไทย

โดย อาจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30-16.30 น.