stephane rennesson

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สรวลเสวนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4/2556

ประเด็น “เดรัจฉานศึกษา: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์” วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์