TRF

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

“การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

อภิชาต สถิตนิรามัย | อนุสรณ์ อุณโณ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2560

ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2558

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2558

ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม

ธีระ สินเดชารักษ์ และ คณะ (2558) || โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เข้า-ออก สนาม: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและบทสังเคราะห์จากสนามของมหาบัณฑิต

ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์