เข้า-ออก สนาม: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและบทสังเคราะห์จากสนามของมหาบัณฑิต

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ขอเชิญร่วมงานนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท
และบทสังเคราะห์จากสนามของมหาบัณฑิต
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

เข้า-ออก สนาม: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
เเละบทสังเคราะห์จากสนามของมหาบัณฑิต

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556
เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์


09.00-10.30 น.

สถาบัน/พื้นที่

ชีวิตแบบ “คนปกติ” ในบ้านกึ่งวิถีชาย
สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

ตัวตนเเละการจัดการภาพประทับในสถาบันเบ็ดเสร็จ
จารุวรรณ คงยศ

การปฏิสังสรรค์และการจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สาธารณะ: รถไฟฟ้าบีทีเอส
ฑิฆัมพร สิงโตมาศ

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

10.30-12.00 น.

อัตลักษณ์/การประกอบสร้างทางวัฒนธรรม

ครอบครัวสมัยใหม่กับผู้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดวงดาว ไชยา

วิถีชีวิตทางเพศของ “เกย์” ในกองทัพ
ฐาปนวิชญ์ ชัยชนะ

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.สุกฤตยา จักรปิง

13.00-14.30 น.

ชุมชน/การผลิต

การผลิตวัฒนธรรมของสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก
บุญชัย แซ่เงี้ยว

สิทธิและวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: ชาวชองกับป่ากระวานแห่งเขาสอยดาวใต้ จังหวัดจันทบุรี
อมราภรณ์ จริงจิตร

ลิงกับคน: ไพรเมทวิทยาเชิงชาติพันธุ์ของลิงแสม (Macaca fascicularis) ณ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เวธัส โพธารามิก

ให้ความคิดเห็นโดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

14.30-16.30 น.

สนาม: คนใน-คนนอก จริยธรรม การสะท้อนย้อนคิด

การเสนอผลงานโดยมหาบัณฑิตสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ผู้ได้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.

นักศึกษาป.โท VS ผู้หญิงลาว: ปฏิเสธ ปะทะ ประสาน และปรองดอง
วรรณพร ปันทะเลิศ

ฉันเป็นคนในหรือคนนอก: ตัวตนของผู้ศึกษาในสนามการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นเพศวิถี
วาทินีย์ วิชัยยา

สถานะกำกวมของนักวิจัย: บททบทวนตนเองต่อประเด็นจริยธรรมในการทำงานภาคสนามของนักมานุษยวิทยา
นฤมล กล้าทุกวัน

การทบทวนตนเอง: ข้อสังเกตจากสนามข้ามพรมแดน
ทรรศนะ นวลสมศรี

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล และ อ.ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย

16.30-17.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


*สนับสนุนงบประมาณบางส่วนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)