ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2555

ให้ผู้สมัครที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามรายชื่อในประกาศ มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 ตามกำหนดการแนบท้ายประกาศ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Download (PDF, 108KB)