การประกวดภาพถ่ายประกอบความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ขนาดสั้น “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?”
โครงการวิจัย “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554” ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งภาพถ่ายประกอบความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ขนาดสั้น เพื่อเข้าร่วมประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?”

หัวข้อ

  1. เมื่อน้ำมาถึงบ้าน: ประสบการณ์ของนักศึกษาในฐานะผู้ประสบภัย
  2.หลังน้ำลด: เรื่องราวของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปทุมธานี ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
  2.1 คนรับน้ำ: เมื่อน้ำมาเยือน และการต้อนรับของเจ้าของบ้าน
  2.2 น้ำท่วมเมือง (อุตสาหกรรม): เมื่อน้ำท่วมบ้าน ท่วมเมือง (อุตสาหกรรม)
  2.3 คนกับสัตว์: ความสัมพันธ์ของคนกับสัตว์ยามเกิดอุทกภัย
  2.4 อื่นๆ

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

  1. ส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์ JPEG หรือ TIFF ขนาดความกว้างของภาพไม่ต่ำกว่า 1,600 pixels ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 150 dpi โดยส่งทางอีเมล์มาที่ tusocant@gmail.com
  2. ส่งภาพถ่ายพร้อมความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับภาพ (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ความเรียงหนึ่งชิ้นต่อภาพถ่าย 1 ภาพ)
  3. ภาพและความเรียงที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเอง และต้องเป็นภาพที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด

นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแต่ละคนสามารถส่งภาพร่วมประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ ในแต่ละหัวข้อ

รางวัล

ภาพถ่ายและเรื่องราวที่ผ่านการพิจารณา จะนำไปจัดนิทรรศการภาพถ่าย “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ.2555 นอกจากนี้ ยังมีสิทธิได้รับรางวัลต่อไปนี้

 • รางวัลภาพถ่ายและเรื่องราวยอดเยี่ยม (2 รางวัล) รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลภาพถ่ายและเรื่องราวดีเด่น (5 รางวัล) รางวัลละ 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (5 รางวัล) รางวัลละ 2,000 บาท
 • รางวัลภาพถ่ายและเรื่องราวประทับใจ (popular vote* 1 รางวัล) รางวัลละ 2,000 บาท

  กำหนดปิดรับภาพ

  วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

  ลิขสิทธิ์

  ผู้ถ่ายภาพเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพทุกภาพทีี่ส่งเข้าประกวด แต่ถือว่าได้มอบสิทธิให้โครงการวิจัยฯ นำไปจัดแสดงและเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  * ขั้นตอนการพิจารณารางวัล popular vote จะแจ้งให้ทราบต่อไป