งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต