ประกาศ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

Download ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Download เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download TOR เครื่องคอมพิวเตอร์

Download (PDF, 364KB)


Download (PDF, 2.42MB)


Download (PDF, 96KB)