สัมมนาวิชาการ บ้านเชียง : ปฐมบทโบราณคดีไทย

Ban-Chiang-Archaeological-Site

ติดต่อสอบถาม พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทรศัพท์ 0-2654-4440 ต่อ 5856 , 5866-67
หรือ 093-140-8722

ขอสงวนสิทธิ์เอกสารสัมมนาให้แก่ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมสัมมนาตาม วัน เวลา ช่องทางที่กำหนดและไม่รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาทางโทรศัพท์
ดาวน์โหลดใบสมัคร

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat Chalermprakiat Museum)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

บ้านเชียง : ปฐมบทโบราณคดีไทย

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ริมน้ำ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

08.30 – 09.30 น.
ลงทะเบียน

09.30 – 09.45 น.
พิธีเปิดงาน

09.45 – 10.00 น.
ชมนิทรรศการ

10.00 – 10.40 น.
บทเรียนจากบ้านเชียง โดย สหวัฒน์ แน่นหนา

10.40 – 11.20 น.
โบราณคดีของโบราณคดี โดย อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทัต

11.20 – 12.00 น.
ความรู้และเทคนิคการทำงานที่เพิ่มใหม่จากประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการศึกษาโบราณคดีที่บ้านเชียง โดยรองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ

13.00 – 13.45 น.
ชมภาพยนตร์สารคดีบ้านเชียง

13.45 – 15.15 น.
เสวนา บ้านเชียงในโลกวิชาการและสาธารณะ ร่วมเสวนาโดย
รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์
ศาสตราจารย์ ปรีชา กาญจนาคม
เอิบเปรม วัชรางกูล

ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร