ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Poster_contest

ติดต่อสอบถาม พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทรศัพท์ 0-2654-4440 ต่อ 5856 หรือ 094-480-7199 , 093-140-8722

คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัคร
อ่าน โครงการประกวด

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat Chalermprakiat Museum)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

รางวัลชนะเลิศ : 1 รางวัล เงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระยะเวลาส่งผลงาน : สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 7 มกราคม 2559
(โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ประกาศผู้ชนะเลิศ : ทางเว็บไซต์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559


กติกาการเข้าร่วมประกวด

คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการประกวด
1. ตราสัญลักษณ์ต้องมีความสวยงามและมีความหมายเกี่ยวข้องกับพันธกิจของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่เป็น ‘พิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยา เป็นพื้นที่และสถาบันความรู้
ในการทำความเข้าใจมนุษย์ในมิติต่างๆ ในทางพื้นที่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่จัดแสดงวัตถุ
ทางโบราณคดีและวัตถุชาติพันธุ์ ให้ผู้เข้าชมได้ชื่นชมและเข้าใจสิ่งของต่างๆ ที่มนุษย์แต่ละวัฒนธรรม แต่ละยุคสมัย เป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ พิพิธภัณฑ์ฯในฐานะของการเป็นสถาบันความรู้เพื่อการศึกษาและการวิจัย อันมีเป้าหมาย เพื่อเข้าใจมนุษยชาติผ่านวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยาในมหาวิทยาลัยจึงเป็นพื้นที่ของการสังสรรค์ทางวัฒนธรรม
ที่มหาวิทยาลัยมอบให้ชุมชนและสังคม ทั้งถือเป็นส่วนขยายของระบบการศึกษาแบบทางการ
และเป็นทางเลือกของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นับจากวัยเด็กจนถึงหลังเกษียณ’

2. ผู้ส่งเข้าประกวดต้องอธิบายแนวคิดความหมายของผลงาน เช่นอธิบาย ความหมายของ
สัญญลักษณ์หรือสีที่ใช้ ว่าสื่อถึงอะไร

3. ผู้ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบตราสัญญลักษณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop เป็นต้น เท่านั้น

4. ส่งชุดผลงานภาพ โดยพิมพ์ภาพสี ขนาด A4 พร้อมบันทึกไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล .AI และ .JPEG ความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สีโหมด CMYK บันทึกใส่แผ่น CD จานวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) และต้องระบุ ชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนแผ่น CD และบรรจุในวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผ่น CD

5. ผลงานการส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และต้อง
ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน หากการละเมิดลิขสิทธิ์นี้มาทราบในภายหลัง เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น

7. ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่มีผลงานใดโดดเด่นเป็นพิเศษ ทางคณะกรรมการ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผลงานใดได้รับรางวัล และการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


การจัดส่งผลงาน
1. พิมพ์เป็นกระดาษพิมพ์สี ขนาด A4

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครโครงการประกวด ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น ดาวน์โหลดใบสมัคร

3. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล .AI และ .JPEG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สีโหมด CMYK บันทึกใส่แผ่น CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) และต้องระบุ ชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนแผ่น CD

4. แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด (1 ใบสมัครต่อ 1 ตราสัญญลักษณ์)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

6. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า
“ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”
ส่งมาที่ “คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121”