พิธีมอบโล่รางวัลเนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยและการแสดงปาฐกถาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 84 ปี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
โดย ได้มอบ

  • รางวัล โล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
  • รางวัล กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 แด่ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ แสดงปาฐกถาทางวิชาการ ในหัวข้อ

“เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ต้นสหัสวรรษที่สองหลังคริสตกาล : มุมมองจากหลักฐานใหม่ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ”

เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์