งานแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 84 ปี

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
  • ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับการยกย่องเป็นกีรตยาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ คณบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
พร้อมด้วย ตัวแทนอาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุบัน บุคคลากร และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกล่าวแสดงความยินดี

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ และ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
ได้กล่าวขอบคุณ และรับมอบของที่ระลึก