ขอเชิญรับฟังแถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม


ขอเชิญรับฟังแถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

โครงการพัฒนาเครือข่ายระดับคณะเพื่อสนับสนุน

โครงการจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม (social justice index) ระยะที่ 3 ต่อเนื่อง

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

12.00 – 12.30 น.
ลงทะเบียน

12.30 – 13.10 น.
รับชมนิทรรศการจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

13.10 น. – 13.15 น.
กล่าวเปิดงานโดย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล
  รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน)

13.15 น. – 13.45 น.
นำเสนอผลการศึกษาโดย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.45 น. – 14.45 น.
ให้ความเห็นโดย

 • นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล
  กรรมการบริหาร บริษัท ป่าสาละ จำกัด
 • ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
  ศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
  รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายวัลลภ นาคบัว
  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

14.45 น. – 14.55 น.
เปิดเวทีรับฟังความเห็น

14.55 น. – 15.00 น.
กล่าวปิดงานโดย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล
  รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน)