การไหว้พระธาตุของคนไทยในปัจจุบัน
ใบปิด: สรัช สินธุประมา
ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ นับถอยหลังสู่วาระครบรอบ 55 ปี
การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

No Man’s Land: คน สัตว์ สิ่งของ (ครั้งที่ 2)


การไหว้พระธาตุของคนไทยในปัจจุบัน

17 ธันวาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่วมเสวนาโดย

ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม

อาจารย์ ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บทคัดย่อ

พระธาตุ พระสารีริกธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ เป็นวัตถุวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเทศที่ประกาศตัวเองว่าเป็น พุทธ นอกจากจะเป็น “ตัวแทน” ทางด้านกายภาพของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ หรือ พระสงฆ์สำคัญๆ แล้ว การที่พระธาตุเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่มีขนาดเล็กสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปในที่ไกล ทำให้พระธาตุมีบทบาทในการแพร่กระจายของพุทธศาสนา บทบาทของพระธาตุไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความเชื่อหรือพิธีกรรมทางพุทธศาสนา แต่ยังเข้าไปมีส่วนสำคัญในบริบทของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายในและนอกประเทศ การเสวนาครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นสนทนาอย่างเช่น ปัจจุบันคนไทยบูชาพระธาตุอย่างไร พระธาตุมีความหมายและความสำคัญอย่างไรในสังคมไทยร่วมสมัย ชาวต่างชาติให้ความสำคัญกับพระธาตุในเมืองไทยอย่างไร พระธาตุที่คนไทยบูชาในปัจจุบันแตกต่างจากพระธาตุที่พบในแหล่งโบราณสถานทางพุทธศาสนาในอินเดีย ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน มากน้อยอย่างไร และบทบาทของพระธาตุได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงไรจากแรกเริ่มการบูชาพระธาตุเมื่อประมาณสองพันปีที่แล้ว เป็นต้น


ติดตามข่าวสารกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ที่นี่