บรรยากาศเสวนาวิชาการครั้งที่ 1 ” ‘ ถ้าไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบย่ำ’ การเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ในบริบทการเมืองร่วมสมัย”

กิจกรรมของ “No Man’s Land: คน สัตว์ สิ่งของ” ชุดเสวนาวิชาการนับถอยหลังสู่วาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย ดร. ประกีรติ สัตสุต (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์) ร่วมเสวนาโดย พระเมธีธรรมจารย์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ดำเนินรายการโดย ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์)

ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติม