เสวนาวิชาการ นับถอยหลังสู่วาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบปิด: สรัช สินธุประมา


ติดตามข่าวสารกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ที่นี่

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ นับถอยหลังสู่วาระครบรอบ 55 ปี
การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

No Man’s Land: คน สัตว์ สิ่งของ


ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีอายุครบรอบ 55 ปี นับตั้งแต่การเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ.2508 ในฐานะแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และได้รับการประกาศให้เป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ทำการเรียนการสอนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกของประเทศ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดให้มี “โครงการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของการก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” ในฐานะซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถที่จะทำความเข้าใจมนุษย์อย่างรอบด้าน เคารพความแตกต่างหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม และมีบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความเสมอภาค ดังปณิธานของคณะฯ ที่ตั้งไว้แล้ว คณะฯ ยังคงยึดถือในพันธกิจและบทบาทที่สำคัญอีกสองประการคือ การศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาวิชาเพื่อ “สนทนา” กับวงวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยที่ยังคงตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของชุมชนและสังคมโดยรวม

หนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการและงานเฉลิมฉลองที่สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว คือเสวนาวิชาการนับถอยหลังสู่วาระครบรอบ 55 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา: “No Man’s Land: คน สัตว์ สิ่งของ” โดยมีกิจกรรมเสวนาวิชาการจำนวน 3 ครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้


วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

‘ถ้าไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบย่ำ’
การเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ในบริบทการเมืองร่วมสมัย

อาจารย์ ดร. ประกีรติ สัตสุต
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย
พระเมธีธรรมจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


17 ธันวาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การไหว้พระธาตุของคนไทยในปัจจุบัน

บทคัดย่อ

อาจารย์ ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


23 มกราคม 2563
เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา

อาจารย์สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร​.ประชาธิป กะทา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์