บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจคนอื่น”

บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจคนอื่น”

เมื่อในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง Auditorium 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย ช่วงเช้ามีเสวนาวิชาการ “มองให้เห็น-มองไม่เห็นและการเข้า(ไปไม่ถึงหัว) ใจ” คุณสรัช สินธุประมา ผู้ดำเนินรายการ
มีวิทยากร 3 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี | อาจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ | คุณกิตติคุณ มูลเดิน

และช่วงบ่ายเสวนาในหัวข้อ “ภาพถ่าย การถ่ายภาพ และการมอง(ไม่)เห็นคนอื่น” คุณปิยนาถ ชาศรี ผู้ดำเนินรายการ
มีวิทยากรร่วมวงเสวนาภาพยนตร์ Finding Vivian Maier 3 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ | คุณศุภชัย เกศการุณกุล | คุณสายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์