ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ

เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการขอเชิญชม

นิทรรศการแสดงผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ

ณ ห้อง Mi Casa คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562

โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมเปิดห้องห้องปฏิบัติการทางมานุษยวิทยากายภาพและชาติพันธุ์วิทยา โดยทางคณะได้จัดสร้างห้องนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และศึกษาวิจัยในด้านมานุษยวิทยาการภาพและโบราณคดี