พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 17 ตุลาคม 2560