ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือนกันยายน 2557

calen_activity_sep

คลิกที่นี่ เพื่อ Download กำหนดการปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน 2557

โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ

“อยากจบ.. บทความต้องเขียน เขียนอย่างไร .. เชิญมาฟัง”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องบรรยาย LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำวิจัยกับนักวิจัยข้ามชาติ

“รู้เขา รู้เรา ผ่านการวิจัยข้ามชาติ”

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำวิจัย 4 สาขาวิชา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ

“มองในมุมที่ต่าง : ตัวอย่างงานวิจัยเชิงบูรณาการความรู้ข้ามสาขาวิชา”

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน (ครั้งที่ 17)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหิดล – กองทัพเรือ

“ความเป็นธรรมในสังคม : เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2555
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต