การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ : ทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทย?

CT_add
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
และ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสรวลเสวนาปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ : ทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทย?

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

9.30 – 10.00 น.
ลงทะเบียน

10.00 – 12.00 น.
บรรยายหัวข้อ การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ : ทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทย?

นำเสนอโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ สายพันธ์
อาจารย์อรอุมา เตพละกุล

คุณธนกฤต ภัทร์ธราธร
หัวหน้างานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

12.00 – 12.15 น.
ตอบข้อซักถามและอภิปราย
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. ปณิธี บราวน์