บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อออกแบบนโยบายการศึกษา : จากฐานข้อมูลถึงการออกแบบนโยบาย”

จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครอบคลุมตั้งแต่การแนะนำฐานข้อมูล / การวางกรอบการวิจัยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ออกแบบนโยบาย / ฝึกอบรมการใช้ software และอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบนโยบายด้านการศึกษา

วันที่ 7 ส.ค. 62

  • การใช้ฐานข้อมูล Programme for International Student Assessment (PISA) ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย ดร.ภูมิศรันย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย (Research Framework) จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดย อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 8 ส.ค. 62

  • การจัดการข้อมูล และจัดทำเหมืองข้อมูลจากฐานข้อมูล (PISA)
  • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติการพรรณาข้อมูล (Descriptive Statistics) และการอนุมานทางสถิติ (Inferential Statistics)
  • กิจกรรม Workshop และการฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดย อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (PISA)
  • การนำเสนอผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย ดร.ภูมิศรันย์ ทองเลี่ยมนาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 409 และห้องบรรยาย 315 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์