ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC4001 ห้อง SC4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

09.00 – 09.20 น.
นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองลงทะเบียน

09.20 – 10.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ : คณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะฯ
คุณคณิต ลิมปิพิชัย : นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวแสดงความยินดี

10.00 – 10.30 น.
แนะนำทุนการศึกษาและบริการอื่นๆ ที่คณะมีให้นักศึกษา
โดย อาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง : รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

  • พิธีมอบทุนการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • พิธีมอบทุนการศึกษาสาขาการวิจัยทางสังคม

10.30 – 10.45 น.
แนะนำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “ Student Exchange
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

10.45 – 11.00 น.
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาแนะนำคณะกรรมการนักศึกษาพร้อมกิจกรรมคณะฯ
โดย นายณัฐชัย เสียมไหม

11.00 – 12.00 น.
เสวนา “ถ่ายทอดประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย”

วิทยากร

  • คุณคณิต ลิมปิพิชัย (พี่เบิร์ด : ศิษย์เก่า รหัส 25 รุ่นที่ 19)
  • นางสาวณปภัช สิริเกษมชัย (พี่แวว : ศิษย์เก่า รหัส 57 รุ่นที่ 51)

ผู้ดำเนินการเสวนา นางสาวพร้อมพร พันธุ์โชติ (พี่น้ำผึ้ง : นักศึกษาปี 3 รหัส 60 รุ่นที่ 54)

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
แนะนำหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ห้อง SC 4020)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นักศึกษาใหม่วางแผนจัดรายวิชาลงทะเบียน ภาค 1/2562
แนะนำโดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ

แนะนำหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ห้อง SC 4001)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ : ผู้อำนวยการโครงการวิจัยทางสังคม
นักศึกษาใหม่วางแผนจัดรายวิชาลงทะเบียน ภาค 1/2562
แนะนำโดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ

13.00 – 14.00 น.
คณาจารย์พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง
(ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)