บรรยากาศวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

บรรยากาศวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

เมือวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง SC4001 ห้อง SC4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กำหนดการ