บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ


งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต
แด่ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้อง Lotus ชั้น M อาคาร Grand Courtyard
โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


“เกษียณอายุสำหรับผู้ที่ยังอยู่”
22 กันยายน พ.ศ.2563 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในการเกษียณอายุราชการของ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ผู้ที่เป็นอาจารย์ประจำของคณะฯ และเป็นผู้ได้รับยกย่องให้เป็น กีรตยาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.2560

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อศึกษาปริญญาเอกในสาขาวิชามานุษยวิทยากายภาพที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเรียน การสอนด้านมานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย ตลอดจนเป็นผู้มีบทบาทในระดับนานาชาติในการวิจัยในสาขาวิชามานุษยวิทยาพันธุศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และชาติพันธุ์สัมพันธ์ของผู้คนในภูมิภาคตอนบนของเอเชียอาคเนย์ นอกจากนั้นยังเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในด้านสัญลักษณ์นิยมและประติมานวิทยาของงานศิลปกรรมในพุทธศาสนาเถรวาท

ด้วยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย ผลงานวิชาการจำนวนมาก และคุณูการต่อการพัฒนาการเรียนการสอน กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นชอบให้ขยายเวลาการทำงานต่อไปอีก 5 ปี และในโอกาสดังกล่าวนี้ อดีตคณาจารย์ อาจารย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะฯ ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตพร้อมกับแสดงความยินดีกับการต่ออายุราชการของศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ