งานเกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ

ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์
อ.ธีรยุทธ บุญมี