โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง


ใบปิด: สกลชนก เผื่อนพงษ์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ
เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของ ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

”โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และ โลกส่วนตัวของผู้หญิง”

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ ที่นี่


กำหนดการ

09.30 น.
ลงทะเบียน

9.45-10.00 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.00-12.00 น.

เสวนา “โลกวิชาการ”

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว
  ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

ดำเนินรายการโดย

 • อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.00-14.30 น.

เสวนา “โลกสาธารณะ”

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
 • คุณสุไลพร ชลวิไล
  นักวิจัยและนักกิจกรรมอิสระ สมาคมเพศวิถีศึกษา กลุ่มทำทาง
  และมูลนิธิผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี
 • คุณกรณ์อุมา พงษ์น้อย
  ประธานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดำเนินรายการโดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติรัตน์ กิตติวิวัฒน์
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.45-16.15 น.

เสวนา “โลกส่วนตัวของผู้หญิง”

 • รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์อมต จันทรังษี
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี บราวน์
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์