วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
ภาพปก: ธนาพรรณ กาญจนพยนต์
Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

“เราทั้งหมดล้วนเป็นคนอื่น”

บรรณาธิการแถลง [pdf]
นลินี ตันธุวนิตย์


บทความ

เพศวิถีของ “ชายชอบชาย” ในห้องน้ำสาธารณะ [pdf]
ปุรินทร์ นาคสิงห์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประกอบสร้าง “ความเป็นบรู” ร่วมสมัย
บนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
[pdf]
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุวมุสลิมะห์บ้านริมน้ำ:
ใต้เงาฮิญาบกับความท้าทายในโลกสมัยใหม่
[pdf]
วิภาวี พงษ์ปิ่น
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในนิยาม “ความเป็นไทย”:
“ศิลปะจากปัตตานี” ในเวทีการประกวดศิลปกรรมไทย
พ.ศ. 2549-2558
[pdf]
กษมาพร แสงสุระธรรม
นักวิจัยอิสระ

คนกลับพม่า: การเคลื่อนย้ายกลับและทักษะผู้ประกอบการ [pdf]
ประเสริฐ แรงกล้า
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คอลัมน์ประจำ

เลียบเลาะห้องเรียน
การสอนพิเศษ:
ความจำเป็นที่ถูกสร้างขึ้นจากโครงสร้างการศึกษา [pdf]
กนกวรรณ รุ้งตาล
นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริทัศน์หนังสือ
สถาปัตยกรรมแห่งความทรงจำ
อ่านหนังสือ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก [pdf]
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
ภาควิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เก็บตกจากงานสัมมนา
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้:
แนวการศึกษา สถานะองค์ความรู้ และทิศทางของการวิจัย [pdf]
ฐาปนพงศ์ ยีขุน
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์