วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
ภาพปก: สมิทธิ ธนานิธิโชติ

บรรณาธิการแถลง [pdf]
รัตนา โตสกุล

เมืองแถง-เดียนเบียนฟู:
การเมืองชาติพันธุ์และการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐสังคมนิยมของกลุ่มไทในเวียดนาม
[pdf]
พิเชฐ สายพันธ์

ลักษณะครอบครัวชาวนา: ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยช่วง 4 ทศวรรษ (2498-2537) [pdf]
บุญมา นครอินทร์

เหลียวหลังแลหน้างานวิจัยด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย:
ข้อสังเกตต่อนักสังคมวิทยาชนบท
[pdf]
กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์

การทำแท้ง: มุมมองที่แตกต่าง [pdf]
วิลาสินี พนานครทรัพย์

น่าจะดี ถ้านักศึกษาสายสังคมศาสตร์จะรู้จัก Probability Function [pdf]
สมเพลิน เกษมรัตนสันติ

การ hang out ของวัยรุ่นสะพานพุทธฯ: อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในพื้นที่สาธารณะ [pdf]
นฤมล กล้าทุกวัน

ไม่มีคำตอบจากหอคอยงาช้าง:
บทสะท้อนงานสัมมนาเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครั้งที่ 10
[pdf]
ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ

แนะนำหนังสือ [pdf]
จันทนี เจริญศรี


Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.